BENVINGUDA

Benvinguts al blog d´en Miquel Mascaró amb notícies generals, esportives... d´actualitat i de Mallorca en particular.

EXPRESSIONS MALLORQUINES

Aquí tenim unes frases o locucions mallorquines que anirem tractant i comentant.N´escriurem algunes,  en les quals,la paraula clau comença  amb A:

Abaixar  Abaixar el cap: resignar-se, sotmetre's a una imposició
«Abaixar sa coa» (Mall.): afluixar en una discussió i defugir-ne.—
Abolir . Esvair-se, acabar, deixar d'existir, consumir-se.  «Aquell nigulat s'és abolit» (Mall.). «Si no hi posen llenya, aquest foc s'abolirà» (Mall.).
 Abraçar «Qui molt abraça, poc estreny»   Refrany que aconsella no emprendre ni voler fer molt en una vegada.
«Arbre mort, tothom l'estella»  Ho diuen parlant de gent desvalguda que els altres encara procuren despullar aprofitant-se de la seva indefensió.
Abrigar  Abrigar-se abans de ploure: prevenir-se, preparar-se amb temps per evitar un mal.
Abril. Faltar [a qualcú] s'aigo d'es Bril: faltar-li enteniment, esser ximplet i beneitó .  Esser més estret que es Bril: esser molt avar.
«Abril plover i Maig ventós, fan l'any ric i profitós» .  «Aigos d'Abril i a Maig roades, fan les anyades»
«Abril, no et llevis un fil»
«Si trona d'Abril, ve bon estiu»
 Absolut.En absolut: de manera absoluta, total.
 Abundància . En abundància: abundosament, en gran quantitat
Acabar .  Acabar es menuts: no saber què contestar a allò que diu el contrari, en tenir una discussió; acabar la matèria abans d'hora el qui parla en públic, i haver-se d'aturar; acabar la paciència i no poder aguantar pus una cosa .
Acabar com el Rosari de l'aurora: acabar malament (a tot arreu).
Acabar sa festa en pau: acabar bé, amistosament.
Tot està en un bon acabar»
Acalar.  Acalar es cap: empegueir-se, avergonyir-se; obeir; declarar-se vençut .
Acció. «Una bona acció, tard o d'hora la premia el Senyor
Ací . «Anar d'ací i d'allà»: anar d'un lloc a altre.
Aclarir. Ja s'aclariran, si volen!»: ho diu un per indicar que es desentén d'algun assumpte, deixant-lo per als qui hi estan compromesos.
Aclucar. Aclucar els ulls (o l'ull), o aclucar-la: adormir-se
«D'en tota la nit no he pogut aclucar ull». «No he aclucat l'ull»: no he dormit gens.
Aconhortar  «El qui no s'aconhorta, és perquè no vol».
 Aconsellar. Qui tot sol s'aconsella, tot sol se'n penedeix»
Aconsolar. «No faces plorar aquell que has d'aconsolar» .  «Qui no s'aconsola, és perquè no vol».
«Qui poc té, amb poc s'aconsola».
Acopar-li:  anar-se'n
Acte.   A l'acte.: tot seguit, immediatament;  Acte seguit, immediatament.
Fer acte de presència: assistir breument i per pura fórmula a una reunió, cerimònia, etc.
Adés. Adés i ara: de tant, intermitentment.
ADESIARA
De tant en tant.
Adobar. «Qui no adoba la gotera, ha d'adobar la casa entera»: significa que cal llevar el mal quan just comença i és petit, perquè no hagin de combatre'l quan és gros.
Afegir Afegir-se es bocí  Aturar-se la bocinada en la gargamella, sense poder acabar de passar ni tornar arrera.
Aferra-pilla.  A aferra-pilla: lluitant i empentejant-se molts per apoderar-se de qualque cosa.
Aferrar. Aferrar es so: adormir-se bé. «En tota sa nit no he pogut aferrar es so»
Aferrar [qualcú] allà on pot: procurar per ell mateix amb tots els mitjans possibles, fins i tot perjudicant els altres.
Aferrar-se amb s'emblanquinat: agafar-se amb coses molt menudes, insignificants (Mall.). «S'aferraria amb s'emblanquinat»: ho diuen del qui és avar i no deixa perdre res per insignificant que sia (Mall., Men.). «S'aferra amb s'emblanquinat»: ho diuen del qui recorre a raons fútils, per falta de millors, per sortir amb la seva (Mall.).
Aficar.  ficar-hi la pota (Cat.): intervenir en la conversa fent un mal paper
Aficar sa banya entossudir-se, obstinar-se
Ficar-se (una cosa) al cap: agafar una idea forta
 Agafar. No tenir per on agafar: esser molt lleig, brut o dolent (Mall.).
Agafar (qualque cosa) per s'ansa que crema (Balears): entendre una cosa en mal sentit o contrari a la intenció del qui la fa o la diu.
Agafar del mot, o de la paraula: aprofitar una paraula o oferta que un altre ha dita, per poder-lo obligar a complir-la (Mall., Men.).
Anar de tres qui n'agafa dues: anar de les seves, cercar les conveniències amb mitjans poc lícits.
Agost. Fer el seu agost: fer un bon negoci
Agostenc. Darrere ses flors vénen ses agostenques»: ho diuen per significar que després de les coses bones en solen venir de dolentes (Mall.).—b) «Qui s'ha menjades ses flors, que es mengi ses agostenques»: ho diuen per significar que és just que passi la part de treball que li toca, aquell qui ja ha passada la part de benanança (Mall.).—c) Menjar-se ses flors i deixar ses agostenques: pendre la part bona i deixar la dolenta (Mall.).
Agradar. Si no t'agrada, no en mengis» (Balears. locucion per expressar la intenció d'executar alguna cosa, maldament a un altre li sàpiga greu.
Aguanta, i seràs cabo!» : ho diuen en to de berba per fer aguantar qualque cosa a un mosso o al·lot.
Voler [qualcú] que li aguantin el front: voler-se fer respectar.
«Un sac buit no s'aguanta dret»: ho diuen referint-se a un que menja massa poc.
Aguantar sa paret: estar-hi estalonat.